ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กอท คอมพิวเตอร์
ครูสายบัว  กล้วยดี  เวลา 13.00 -15.00
ครูหทัยรัตน์ เผ่าน้อย เวลา 09.30 - 12.00
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลบ.2 กลุ่มนิเทศฯ
08 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ครูฐิติมน นุบุญมา  09.00
ครูสาวิตรี ประทุมตรี 13.00
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลบ.2 กลุ่มนิเทศฯ
08 ส.ค. 61 เปิดศูนย์เกษตร
อบจ.ลพบุรี
02 ส.ค. 61 Morning brief
สพป.ลบ.2
27 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
25 ก.ค. 61 กิจกรรมกีฬาภายใน
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 กำหนดสอบกลางภาค
01 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
31 ต.ค. 56 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ห้องประชุมเล็กบนอาคารเรียนหลังที่ 3 ผอ.ร.ร.
11 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียน
07 มิ.ย. 56 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
06 มิ.ย. 56 ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
งานกิจการนักเรียน
06 มิ.ย. 56 กิจกรรมจิตอาสา : กำจัดลูกน้ำยุงลาย
กิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 56 ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1/2556
งานประชาธิปไตยโรงเรียน
19 พ.ย. 55 ถึง 21 พ.ย. 55 งานศิลปหัตถกรรมเขตฯ
08 พ.ย. 55 งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์
วิชาการกลุ่มสระโบสถ์
01 พ.ย. 55 ถึง 29 มี.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
31 ต.ค. 55 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2
บริหารทั่วไป
31 ต.ค. 55 ประชุมคณะครูและบุคลากร
บริหารทั่วไป
31 ส.ค. 55 รับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน
24 ส.ค. 55 ซ้อมประเมินต้นแบบในฝันเสมือนจริง
09 ส.ค. 55 ซ้อมประเมินต้นแบบในฝัน ระดับเขต
13 มิ.ย. 55 ถึง 15 มิ.ย. 55 เข้าค่ายนักเรียนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
ค่ายแชมเปี้ยนแคมป์ ดิลก จำปา
08 มิ.ย. 55 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
หมูที่1-7 ตำบลห้วยใหญ่ ระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
07 มิ.ย. 55 ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุมใต้ถุนอาคาร 3 กิจการนักเรียน
23 มี.ค. 55 ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมต้น
22 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบ
16 มี.ค. 55 ประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝัน
14 มี.ค. 55 ถึง 15 มี.ค. 55 สอบปลายภาค/ปลายปี ทุกชั้นเรียน
13 มี.ค. 55 คณะครูและบุคลากรไปร่วมสังเกตการณ์ การประเมินโรงเรียนฝัน ที่โรงเรียนโคกสำโรง
12 มี.ค. 55 ประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ม.1-2
09 มี.ค. 55 ประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ป.4-5-6
08 มี.ค. 55 ประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ป.1-2-3
10 ก.พ. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ห้องประชุมเล็ก เลขานุการคณะกรรมการฯ
08 ก.พ. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6
ห้องประชุมเล็ก วิชาการ
20 ม.ค. 55 นักเรียนระดับประถมศึกษา ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  75  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  21  คน
จ.พระนครศรีอยุธยา ครูทุกระดับชั้น
13 ม.ค. 55 นักเรียนระดับปฐมวัยศึกษานอกสถานที่ ณ ทุ่งทานตะวันบ้านชอนบอน
ทุ่งทานตะวัน / การแต่งกายสุภาพ ครูรัะดับปฐมวัย
11 ม.ค. 55 ถึง 12 ม.ค. 55 นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมที่ จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3  ในชุดการแสดง รำสีนวลออกอาหนู
จ.กาญจนบุรี วิชาการ
10 ม.ค. 55 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมมีหลากหลาย  อาทิ  การแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น  การจับฉลากของขวัญ เป็นต้น
ห้องประชุม กิจการนักเรียน