ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
      นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นคนดี มีความรู้สู่ความเป็นเลิศ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ
2. พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี
4. ส่งเสริมความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
5. สร้างผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
1. นักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
2. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
3. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
5. นักเรียนรักชุมชนของตน และสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานักเรียนรู้รักษ์ชุมชน มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน

"...คุณธรรมนำความรู้..."