ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

ระดับ

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

8

15

23

อนุบาล 2

1

13

5

18

รวมอนุบาล

2

21

20

41

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

12

15

27

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

7

10

17

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

4

8

12

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

11

4

15

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

4

7

11

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

7

3

10

รวมประถมศึกษา

6

45

47

92

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

15

9

24

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

6

11

17

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

9

3

12

รวมมัธยมศึกษา

3

30

23

53

รวมทั้งสิ้น

11

96

90

186

ข้อมูลนักเรียน