ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารเบิกไปอบรม 10000.- RAR Archive ขนาดไฟล์ 54.66 KB 104
รหัส NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50 KB 78
ประมาณการปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.83 MB 76
แนงทางประเมินมาตรฐาน กศ.พื้นฐาน 115
แบบติดใบเสร็จ 161
รายงานโครงการกลุ่ม 140
ตัวอย่างมาตรฐานสถานศึกษา 136
เครื่องมือประเมิน 11-15 มาตรฐาน 138
แบบฟอร์ม SAR 129
ประกาศ ศธ 11-15 มาตรฐาน 132
แนวทางประเมินปฐมวัย 139
ประกันภายในเล่ม 8 129
ประกันภายในเล่ม 7 114
ประกันภายในเล่ม 6 122
ประกันภายในเล่ม 5 119
ประกันภายในเล่ม 4 124
ประกันภายในเล่ม 3 117
ประกันภายในเล่ม 2 118
ประกันภายในเล่ม 1 133
ประมาณการดีดอาคารเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 108
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มสระโบสถ์ปี 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 116
โปรแกรมเขียนชื่อเป็นอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.1 MB 102
font อาลักษณ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.42 KB 142
มาตรฐานการศึกษาห้วยใหญ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.18 KB 128
รายงานการใช้ในเสร็จปีงบ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.87 KB 155
แบบถอนเงินประกันสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 10130
แนวทางตรวจสอบการภานใน การจัดอมรมของ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 254
มาตรการประหยัด ศธ Word Document ขนาดไฟล์ 176.5 KB 207
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายอย่างประหยัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.53 KB 253
โครงการ Eng อาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 502.5 KB 849
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 580
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 237
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ภาษาไทย ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 137
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 224
จ้างนายบุญเกิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.42 KB 147
ประมาณการก่อสร้าง 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 180
แบบเบิกค่าอาหารว่าง-เครื่องดืม Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 363
เบิกค่าซ่อมบำรุง Taplap 2,000 Word Document ขนาดไฟล์ 189 KB 1682
แบบฟอร์มจ้างเหมาพาหนะนักเรียนรายเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 229.5 KB 4652
o-net ป.6 ปี 53 159
ครูมือครู สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 185
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 938
ตัวอย่างประมาณการน้ำท่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 825.71 KB 189
แบบบันทึกเวรระหว่างปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 3143
แบบบันทึกการปฏิบัติงานนักการประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 18.63 KB 15428
รายงานการใช้-เบิกใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 22191
แนวดำเนินการเงินรายได้สถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2560
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 259
แบบติดใบเสร็จรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 5715
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 270
แบบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1232
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 302
แบบฟอร์มโครงการ-รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 354
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.65 KB 1120
แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 223
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.32 KB 192
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.26 KB 319
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.53 KB 285
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 230
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 244
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.19 KB 220
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสุข-พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 207
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 232
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 345
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 269
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 210
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 282
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 215
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 222
ตัวอย่างรายงานขอจ้างทำอาหารกลางวัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 19929
แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3979
จ้างวิธีพิเศษห้องเรียนคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.52 KB 223
แนวดำเนินงานงบแปรญัตติ 2556 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 675 KB 254
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1449/2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.29 KB 784
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 6807
ระเบียบสภานักเรียน 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.58 KB 256
คำสั่งเรียนฟรีปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 259
สรุปการเบิกค่าใช้จ่ายไปรชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 3685
แบบฟอร์มใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 16002
แบบฟอร์มเบิกค่าปรับปรุงสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 1558
แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 1394
แบบฟอร์มเบิกค่าจ้างเหมาบริการ Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 1309
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 268
แบบฟอร์มเบิกค่าลูกจ้างชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 3424
แบบฟอร์มเบิกค่าครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 395
แบบฟอร์มเบิกค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 235
แบบฟอร์มยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 3760
เรียนฟรี 15 ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 207
รายงานเรียนร่วม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 279
SAR2555 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.04 KB 243
SAR2555 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.58 KB 293
SAR2555 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.89 KB 323
SAR2555 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.78 KB 336
SAR 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 582.58 KB 259
มาตรฐานเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 283
มาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 65.36 KB 226
SAR54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 237.3 KB 222
เอกสารประชุมสัมมนาเรียนร่วม RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.77 KB 220
แบบประเมินประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.93 KB 196
แนวทางการวัดและประเมินผล RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 191
Fonts THSarabunIT๙ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 326
เอกสารความรู้จัดการเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.82 KB 457
คู่มือประเมินโรงเรียนในฝัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.48 MB 2349
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่าง RAR Archive ขนาดไฟล์ 167.66 KB 224
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.04 KB 264
คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 211
รายการคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.23 MB 216
รายงานผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 234 KB 393
ปอ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 3936
เอกสารประกอบการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 508
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.09 KB 284
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 3371
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1611
แนบท้ายรายงานขอซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 263
คำร้องแก้ 0 ร มผ มส Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1732
ใบสมัครฯ กลุ่มเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 340
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปี 2555 210
ใบสมัครศิลปหัตถกรรมกลุ่มสระโบสถ์ Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 408
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนในฝัน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 5726
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 349
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 538
ตัวอบ่างสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 352 KB 612
หนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 303
แบบประเมินพนักงานราชการ 182
จัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ยอดคงเหลือ 30% Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31 KB 282
องค์ประกอบเพื่อพิจารณาการย้ายครู สพม. Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 303
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 71805
เงินบริจาค 348
รายได้สถานศึกษา 376
อาหารกลางวันนักเรียน 462
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 1838
แผนปฏิบัติราชการ 2555 ส่วนที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 2788
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 460
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 188
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 198
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 225
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ม.3 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 234
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 206
ข้อสอบ สังคม-อังกฤษ-คณิต ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 235
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 2 ปีการศึกษา 2553 249
ข้อสอบ ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน ป.6 ชุด 1 ปีการศึกษา 2553 239
คำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 455