ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสายบัว กล้วยดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

นายประเสริฐ พลอยบุตร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่