ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง ทองดี
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1