ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
ครู คศ.2

นางสายรุ้ง ทองดี
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางกนกพร เสริฐศรี
ครูปฐมวัยอนุบาล 3 ขวบ

น.ส.สมฤทัย รสฉำ
ครูปฐมวัยอนุบาล 3 ขวบ