ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

นายกิตติ ศรีโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดิลก จำปา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายชัยวัฒน์ กลิ่นเกษร
หัวหน้างานอาคารสถานที่-งานอาหารกลางวัน

นายประวัติ โพธิ์แดง
หัวหน้างานพัสดุ-งานสภานักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
หัวหน้างานวิชาการ-งานข้อมูลสารสนเทศ

นายประเสริฐ พลอยบุตร
งานกิจการ-งานปกครอง นักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางรำไพ โพธิ์แดง
งานการเงิน-งานเรียนร่วม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางพรดิถี ยอดดี
งานวิชาการช่วงชั้นที่ 1-งานอนามัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางพัชรินทร์ ศรทรง
ธุรการ-การเงิน และสารบรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

น.ส.สายบัว กล้วยดี
หัวหน้างานการเงิน-สำมะโนนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
เจ้าหน้าที่พัสดุ-วิชาการปฐมวัย

น.ส.สาวิตรี ประทุมตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

น.ส.ฐิติมน นุบุญมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

น.ส.ลักษณ์ภัทร โอชารส
ครูผู้ช่วย

น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย
ครู คศ.3

น.ส.สุภาพรรณ บุญสิมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

น.ส.สาหร่าย เต็มหัตถ์
พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

นางสายรุ้ง ทองดี
พี่เลี้ยงปฐมวัย

นายสมยศ นาคเกษม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางกนกพร เสริฐศรี
ครูปฐมวัย (องค์การบริหารส่วนตำบล)