ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประวัติ โพธิ์แดง
ครู คศ.3

น.ส.สายบัว กล้วยดี
ครู คศ.3