ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practices ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางพรดิถี ยอดดี
ตำแหน่ง : งานวิชาการช่วงชั้นที่ 1-งานอนามัย
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,23:24  อ่าน 3412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices โรงเรียนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายดิลก จำปา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,23:23  อ่าน 5223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices น้อมนำหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติ ศรีโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,23:22  อ่าน 7859 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices นิทานนำใจ
ชื่ออาจารย์ : น.ส.เพชรรัตน์ วันขวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-วิชาการปฐมวัย
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,15:52  อ่าน 1613 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best practice รู้ใช้ รู้ค่า รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Know to Use and Economize) ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า รีไซเคิลขยะมาทำประโยชน์
ชื่ออาจารย์ : นายประวัติ โพธิ์แดง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ-งานสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,16:41  อ่าน 4247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมชุมชนตำบลห้วยใหญ่
ชื่ออาจารย์ : นางรำไพ โพธิ์แดง
ตำแหน่ง : งานการเงิน-งานเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,09:26  อ่าน 2576 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ฐิติมน นุบุญมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,17:40  อ่าน 2387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practices กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : น.ส.หทัยรัตน์ เผ่าน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,15:11  อ่าน 1600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ พลอยบุตร
ตำแหน่ง : งานกิจการ-งานปกครอง นักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2556,09:53  อ่าน 2422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practi กระบวนการ “พัฒนาการเรียน ด้วยวิสัยทัศน์โรงเรียนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สายบัว กล้วยดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน-สำมะโนนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,22:22  อ่าน 1526 ครั้ง
รายละเอียด..